قالب مادر چیست؟

قالب مادر

اولین قالبی که از مدل گرفته میشود به نام اورجینال یا قالب اولیه شناخته می شود که به نسبت فرم ها و دفرمگی های مدل به قسمتهای مختلف تقسیم میشود.

هر قسمت قالب اورجینال را به عنوان یک لت میشناسیم که عموما برای قالب های چند تکه استفاده می کنیم مثل قالب های ماگ با دسته.

از ﻗﺎﻟﺐ اورجینال ، ﻣﺎدر ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎي ﮔﭽﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود. ﺗﻤﺎم وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻗﺎﻟﺐ ﮔﭽﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻗﺎﻟﺐ و ﺷﻜﻞ و اﻧﺪازه ی ﻗﻔﻞﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﺎدر ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ رزﻳﻨﻲ،ﮔﭽﻲ. سیلیکونی ﻳﺎ ﻓﻠﺰي ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎدر ﻗﺎﻟﺐ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘه ﻓﻠﺰي، ﻣﻌﺪﻧﻲ و  ﺗﻘﺴﻴﻢ میﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎدر ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻲﺗﻮان ﻗﺎﻟﺐﻫﺎي ﮔﭽﻲ را ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺮده و آﻧﻬﺎ را در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ روشﻫﺎي رﻳﺨﺘﻪﮔﺮي دوﻏﺎﺑﻲ، ﺟﻴﮕﺮ و ﺟﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻟﺐ ﮔﭽﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻌﺪ ازﻣﺪﺗﻲ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﺷﺪه و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎي ﻧﻮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﭻ، از رزﻳﻦ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. ﻗﺎﻟﺐﻫﺎي رزﻳﻨﻲ در رﻳﺨﺘﻪﮔﺮي ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ...

براي توليد انبوه و مشابه بدنه هاي سراميكي در خط توليد بايد از قالب مادر ، قالب هاي تکثیری تهيه شود.

قالب هايي كه در صنعت براي شكل دهي استفاده مي شوند انواع گوناگوني دارند كه با توجه به قطعه نهايي و ويژگي هاي مورد نظر انتخاب ميشوند. در صنعت سراميك قالب هاي گچي براي شكل دهي بدنه ها كاربرد بيشتري دارند.

 

7عامل موثر بر کیفیت قالب

1 نوع گچ

2 دانه بندی گچ

3 نسبت گچ به آب

4 نحوه تخلیه دوغاب گچ

5 سیالیت دوغاب گچ

6 دمای آب

7 نحوه خشک کردن قالب

 

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻳﻚ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻄﻠﻮب

 ﺗﻌﺪاد ﺗﻜﻪﻫﺎي ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

-2 در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن، ﺳﻄﺢ ﺟﺪاﻳﺶﻫﺎ ﻃﻮري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻗﻄﻌﺔ ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﻮد.

-3 از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﮔﭻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺒﻚ ﺑﺎﺷﺪ.

-4 وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺎﻟﺐ روي ﻣﻴﺰ رﻳﺨﺘﻪﮔﺮي و ﺗﻌﺎدل ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم روي ﻫﻢ ﭼﻴﺪه ﺷﺪن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

5 تخلیه دوﻏﺎب از ﻗﺎﻟﺐ رﻳﺨﺘﻪﮔﺮي ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

-6 درزﺑﻨﺪي و ﺟﻔﺖ ﺑﻮدن ﺗﻜﻪﻫﺎي ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻪﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دوﻏﺎب ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﺪاﻳﺶ ﻧﻔﻮذ ﻧﻜﻨﺪ، رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد.

-7 ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮدن ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﺷﺪن و ﺟﺬب آب ﺑﺮاﺑﺮ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

 

 

  

دسته بندی ها

نوشته های اخیر

 جدیدترین محصولات     

جدیدترین محصولات

سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش